Installation description

Ελληνικά

Αναζήτηση
Φωνή αύρας, λεπτής
Quest Voice of aura, thin
Klang vibrationen

Lorena Kirk-Giannoulis, Σωκράτης Λαμπρόπουλος, Κότσαλου Βενετία

Το έργο είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας τριών Κορίνθιων εικαστικών με διαφορετικές καταβολές και εμπειρίες, αλλά κοινή την ανάγκη της έκφρασης.

Πραγματεύεται την αέναη πορεία του ανθρώπου στον χώρο και τον χρόνο,
το ταξίδι της ζωής από το παρελθόν και το παρόν, στο μέλλον,
την γνώση, την κατανόηση και τον δαμασμό του υλικού κόσμου,
την ανάγκη απελευθέρωσης από την χοϊκότητα, την φθορά και τον θάνατο,
την αναζήτηση του δρόμου προς την αρμονία, την ειρήνη, την αλήθεια.

Το έργο αναφέρεται στην σχέση και στην αλληλεπίδραση της ύπαρξης του ανθρώπου με τα στοιχεία της φύσης.

Το χώμα, ο αέρας, το νερό και η πνευματικότητα των σχέσεών μας με αυτά μέσα στο χρόνο είναι ερωτήματα που τέθηκαν προς διερεύνηση. Η αναζήτηση των «απαντήσεων» ξεκινά σε τόπους γνωστούς, όχι έξω από τα όρια της απόλυτης καθημερινότητάς μας. Με έναν βιωματικό τρόπο καταγράφονται σχεδόν εμμονικά στα βήματά μας η γη και ο αέρας, με μια προσέγγιση άτοπη, αχρονική, διαχρονική και παντού.

Τα αποτυπώματα αυτής της σχέσης περνούν αβίαστα στην εικαστική φόρμα. Η παρατήρηση μας έδειξε πόσο κοντά βρισκόμαστε όλοι σε νόμους που μας διαπερνούν απ΄την αρχή της ύπαρξης.

Η ανθρώπινη φιγούρα εισέρχεται ως συνδετικός κρίκος που με την καταγραφή, της καθημερινής της κίνησης για τα πιο απλά, αποτυπώνει την θέση της δίπλα στην φόρμα της φύσης αβίαστα.

Ένα παιχνίδισμα του σύννεφου στον ουρανό…

Οι αυλακώσεις στο χώμα από την βροχή…

Μια ρυτίδα για τα χρόνια που πέρασαν…

Απλώς αλλάζει η απόσταση και ο τρόπος που το κοιτάμε.

Τεχνική περιγραφή του έργου:

Χρόνος: Αυτή η στιγμή, η περασμένη, η επόμενη.

Χώρος: Η Αρχαία Κόρινθος, η σύγχρονη Κόρινθος, η άχρονη Ελλάδα, ο κόσμος μας.

Πρωταγωνιστές: Ο άνθρωπος, η γη, ο ουρανός, η φωτιά, ο αέρας.

Μέσο: Εικαστική εγκατάσταση

Σύνθεση: Εικόνες ασπρόμαυρες, καταγεγραμμένες στην Αρχαία και σύγχρονη Κόρινθο, γεωμετρικά σχήματα – αρχαία σύμβολα άρρητων εννοιών, λέξεις - έννοιες με πολλαπλή ανάγνωση, ανθρώπινες φωνές, μουσική.

Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική.

Έννοια: Η σύνδεση με την μνήμη, τον χώρο, την ιστορία.
Η εικαστική έκφραση μέσω της εικόνας, του λόγου, της ύλης και της φόρμας.
Το αποτύπωμα και η συνέχεια του ανθρώπου στον χρόνο.
Η αξία του ανθρωπίνου προσώπου και η αιώνια προοπτική του.
Η αέναη αναζήτηση και η πάλη για την αλήθεια και το φως.

Το έργο συντίθεται από τρεις ανεξάρτητες, συγχρονισμένες και συνδεόμενες βιντεοπροβολές και την αντανάκλασή τους σε αβαθή τεχνητή λίμνη.

Απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός:

1 Ηλεκτρονικός υπολογιστής εφοδιασμένος με τρεις εξόδους εικόνας (outputs) με λειτουργικό σύστημα Windows XP ή μεταγενέστερο και σχετικά προγράμματα
1 Πληκτρολόγιο
1 Ποντίκι
3 Οθόνες προβολής, ομοίου μεγέθους, Ελάχ. διάστασης: 2,00 μ. x 3,50 μ., Μέγ. διάστασης: 3,00 μ. x 5,00 μ.
3 videoπροβολείς ελάχιστης ανάλυσης 800x600 pixels
3 ζεύγη ηχείων δαπέδου
Τεχνητή λίμνη ελαφρού τύπου, βάθους 3 εκ., Ελάχ. διάστασης: 2,00 μ. x 10,50 μ., Μέγ. διάστασης: 5,00 μ. x 5,00 μ.
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για την λειτουργία των ανωτέρω συσκευών.

Η εγκατάσταση διαμορφώνεται σύμφωνα με τον υπάρχοντα χώρο, σε διάταξη γραμμική ή τύπου «Π» και η τεχνητή λίμνη προσαρμόζεται αντίστοιχα.

Προαιρετικός εξοπλισμός για την κάλυψη της εκδήλωσης:
2 videocameras
2 photocameras

Σχέδια εγκατάστασης

Περιγραφή εγκατάστασης εικόνα 1
Περιγραφή εγκατάστασης εικόνα 2
Περιγραφή εγκατάστασης εικόνα 3
Περιγραφή εγκατάστασης εικόνα 4

English

Quest
Voice of aura, thin
Klang vibrationen

Lorena Kirk-Giannoulis, Socrates Lambropoulos, Kotsalou Venetia.

The project is the result of the collaboration of three Corinthian artists which have different origins and experiences, but they have in common the need for expression.

It deals with the perpetual course of man in space and time,
the journey of life from the past and the present, in the future,
the knowledge, understanding and plumage of the material world,
the need for liberation from the terrors, wear and death,
the quest for the way to harmony, peace, truth.

The artwork refers to the relationship and the interaction between the human existence and the elements of nature.

The soil, the air, the water and the spirituality of our relationship with these are questions that have been put to investigate. The quest for “the answers” begins in known places, not outside of the limits of our absolute everyday life.

In an experiential way, the soil and the wind are recorded almost insisting in our steps, in a spaceless and timeless way, all the time and everywhere.

The imprints of this relationship go effortlessly into the visual form. Our observation showed how close, all of us are to laws that penetrate us from the beginning of existence. The human figure enters as a link that, by recording its everyday motion for the simplest, depicts its position next to the form of nature effortlessly.

A play of the cloud in the sky.......

Grooves in the soil from the rain........

A wrinkle for the past years............

The only thing which changes, is the distance and the way we look at it.

Time: this moment, the past, the next.

Location: Ancient Corinth, modern Corinth, the timeless Greece, our world.

Cast: man, earth, sky, fire, air.

Instrument: visual installation

Composition: black and white images, recorded in Ancient and contemporary Corinth, geometric shapes - ancient symbols of mean concepts, words - concepts with multiple reading, human voices, music.

Language: Greek, English, German.

Concept: Linking to memory, space, history. The visual expression through image, speech, matter and form. The imprint and continuity of man in time. The value of the human person and his eternal prospect. Perpetual quest and struggle for truth and light.

Technical description of the project: The project is composed of three independent, synchronized and connected projections and their reflection on a shallow artificial lake.

The project is composed of three independent, synchronized and connected projections and their reflection on a shallow artificial lake.

Required technical equipment:

1 PC equipped with three video outputs, with Windows XP or newer operating system and related programs installed
1 Keyboard
1 Mouse
3 Projection screens of the same size, Min. dimension: 2,00 m x 3,50 m., Max. dimension: 3,00 m x 5,00 m.
3 video projectors with a minimum resolution of 800x600 pixels
3 pairs of floor performance speakers
Artificial lake of light type, depth 3 cm, Min. dimension: 2,00 m x 10,50 m., Max. dimension: 5,00 m x 5,00 m.
Electricity supply for the operation of the above devices.

The installation is configured according to the existing space, in linear or type "Π" and the artificial lake is adjusted accordingly.

Optional equipment to cover  the event:
2 camcorders
2 photocamera's

Installation schematics

Περιγραφή εγκατάστασης εικόνα 1
Περιγραφή εγκατάστασης εικόνα 2
Περιγραφή εγκατάστασης εικόνα 3
Περιγραφή εγκατάστασης εικόνα 4

Deutsch

Visual Vibrationen

Lorena Kirk Giannoulis, Sokratis Lampropoulos, Venetia Kotsalou

Das Ergebnis dieser künstlerischen Arbeit entstand durch die Kollaboration dreier Künstler die in Korinth, Griechenland, leben und schaffen. Jeder von ihnen geprägt durch unterschiedlichem Milieu und Erfahrung, taten sie sich zusammen um ihrem Bedürfnis nach Ausdruck einen gemeinsamen Nenner zu geben.
Es handelt sich um den immerwährenden Zyklus des Menschenlebens. Gebunden an Raum und Zeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das Erwachen, die Bewusstmachung und Unterwerfung der materiellen Welt. Das Bedürfnis die eigene materielle Substanz in jene der Gottheit übergehen zu lassen. Der Wunsch nach Befreiung des körperlichen Verfalls und Todes. Die Suche nach Harmonie, Wahrheit und Frieden.

Ferner wird auf die Beziehung und die Wechselwirkung der Existenz des Menschen mit den Elementen der Natur hingewiesen. Die Erde, der Himmel, das Wasser und unsere metaphysische Beziehung zu diesen, sind Fragen, die zur Ergründung gestellt wurden. Die Suche nach "Antworten" beginnt an bekannten Orten, nicht außerhalb der Grenzen unseres täglichen Alltags. Auf einer erfahrungsmäßigen Art und Weise, in unseren Schritten fast darauf beharrend, spiegeln sich Himmel und Erde auf raumlose und zeitlose Weise, immer und überall.

Diese Wechselbeziehung geht mühelos in die visuelle Form über. Unsere Beobachtung zeigte, wie verwoben wir im Prinzip mit allen diesen Naturgesetzen seit Beginn unserer Existenz sind. Die menschliche Figur tritt als Verbindung ein und in der einfachen Aufzeichnung ihrer täglichen Bewegung spiegelt sich ihr Abbild neben der Form der Natur mühelos wieder.

Wolkenspiele am Himmel...

Furchen die der Regen in die Erde gräbt...

Falten für die Jahre, die vergingen...

Nur die Distanz und die Art und Weise unserer Betrachtung verändert sich.


ZEITRAUM: Der Moment – Nicht – Sein- Da-Sein

GEGEND: Alt Korinth, die zeitgenössische Stadt Korinth, das zeitlose Griechenland unsere Welt.

SCHÜSSELFIGUR: Der Mensch, die Erde, der Himmel, das Feuer, das Wasser, die Luft.

MITTEL: Visuelle Installation

KONSTRUKTION: Schwarz – weiß Fotos aufgenommen in Alt Korinth, im zeitgenössischem Korinth, sowie im Studio, geometrische Formen, archetypische Symbol-gebung, gesprochene Wörter vielschichtiger Bedeutung in drei Sprachen, Musikuntermalung.

SPRACHE: Griechisch, Deutsch, Englisch     

SINNGEHALT: Die Synthese zwischen Gedächtnis, Raum und Historie. Visuelle Ausdrucksform durch Bild-und Formungsmaterial. Spuren und Kontinuität des Menschen innerhalb des irdischen Zeitgeschehens. Bedeutung der menschlichen Person und seine unsterbliche Hoffnung. Die kontinuierliche Suche nach Wahrheit und Erkenntnis.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG DES PROJEKTES: Das Projekt besteht aus drei unabhängigen, synchronisierten und angeschlossenen Videoprojektionen, sowie deren Reflexionen in einem flachen, künstlichen See.

ERFORDERLICHE TECHNISCHE AUSSTATTUNG:

1  Festplattencomputer (tower) HP professionell , mit drei Ausgangsleistungen (outputs), sowie mit einem funktionalen System Windows XP und die dazugehörenden Programme.
1 Keyboard
1 Computer Maus
3 Projektionsleinwände gleicher Größe, (Mindestmaß : 2.00m x 3,50 m), (Höchstmaß: 3.00m x 5.00 m)
3 Videoprojektors, Minimalanalyse 800x600 pixels
3 Standboxen db
1 künstlicher, einfacher See, Tiefe 3 cm  (Mindestmaß: 2.00m x 10,50 m), ( Höchstmaß: 5.00m x 5.00m)
Bereitstellung von Strom für den Betrieb der obengenannten Geräte.

Die Installation, sowie auch der künstliche See, richten sich, je nach der vorhandenden Räumlichkeit, entweder nach einer linearen Formation oder in Form eines griechischen Π.(Pi)

Περιγραφή εγκατάστασης εικόνα 1
Περιγραφή εγκατάστασης εικόνα 2
Περιγραφή εγκατάστασης εικόνα 3
Περιγραφή εγκατάστασης εικόνα 4